Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület Alapszabálya

Alapítva: 2009

Általános rendelkezések:

1. Az Egyesület neve:
Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület 

Az Egyesület rövidített neve:
Gyermekláncfű Egyesület

2. Az Egyesület székhelye: 3033 Rózsaszentmárton, Kölcsey út 80.

3. Az Egyesület célja:
Kézműves mesterségek bemutatása, oktatása. Erdei Iskola program, nyári táborok, kézműves hétvégék szervezése, bonyolítása. Kulturális, sport és egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása. Szálláshely üzemeltetés. Hagyományőrzés. Környezettudatos gondolkodás kialakítása, népszerűsítése. A turizmusban való aktív részvétel. Közösségformáló tevékenysége során színtere és gyűjtőhelye legyen az együtt gondolkodók számára.

4. Az Egyesület feladata:

 1. kézműves mesterségek tanítása, oktatása, ápolása a hagyományőrzés és megtartás céljából
 2. Erdei iskola programok során a magyar hagyományok megismertetése, ápolása
 3. Erdei Iskola program, nyári táborok, kézműves hétvégék szervezése, bonyolítása
 4. kézműves mesterségek bemutatása, népszerűsítő foglalkozások tartása falunapokon, gyermeknapi programokon, egyéb rendezvényeken,
 5. játszóházi programok, ismeretterjesztő előadások szervezése;
 6. ifjúsági turizmus, a táborozás lehetőségeinek megismertetése új pedagógiai programok kidolgozásával
 7. a turizmus és a kultúra szervezeti együttműködése
 8. a kulturális értékekre alapozott turisztikai termékek létrehozása és értékesítése
 9. szálláshely üzemeltetése
 10. az ifjúsági, kulturális, közművelődési, közoktatási területeken tevékenykedő szakemberek, közösségek összefogása
 11. közösségi, művelődési és művészeti programok indítása és támogatása
 12. országos találkozók, konferenciák megszervezése
 13. az egész életen át tartó tanulás központi szerepének hangsúlyozása
 14. szakmai fejlesztési háttér-tevékenység és szolgáltatás
 15. a tisztább, egészségesebb környezet kialakítása
 16. részvétel az óvodai, iskolai környezeti nevelésben (szárazelemgyűjtés, versenyek, tájsebészet stb)
 17. lakossági szemléletformálás (kiállítások, előadások, újságcikkek, stb)
 18. tanácsadás, felvilágosítás a környezeti problémák hátteréről, környezeti adatokról, a környezet- és természetvédelem hatósági rendszeréről és a szennyező anyagok egészségügyi hatásairól
 19. környezettudatos életmód kialakításának támogatása,
 20. a környezetvédelem és a természetvédelem, a környezeti nevelés és ismeretterjesztés céljainak megvalósításának támogatása
 21. a fenntartható fejlődést szolgáló megelőzés, fenntartható használat, ökológiai sajátosságoknak megfelelő eltartó képesség szerinti hasznosítás népszerűsítése, támogatása
 22. kiemelten kezelni a gyermek és ifjúsági programok szervezését
 23. az őseinktől ránk maradt szellemi, lelki, tárgyi, erkölcsi és kulturális értékek minél szélesebb körben történő felkutatása és tudatosítása a fiatal nemzedékben
 24. néprajzi és kulturális hagyományok megőrzése
 25. szakmai műhelyek kialakítása
 26. a partnerségben való együttműködés hazai és nemzetközi szervezetekkel, közösségekkel, egyénekkel
 27.  pályázatok kiírása, pályázatok kezelése
 28. a civil szervezetek szerepének erősítése, együttműködés kialakítása
 29. a vidékfejlesztési és regionális programok megvalósítása érdekében elősegíteni a turizmust és vidékfejlesztést
 30. az Egyesület pártpolitikai befolyástól mentesen folytatja tevékenységét
   

Tagsági viszony

 1. Az Egyesület tagja lehet bármely magyar vagy külföldi állampolgár, aki:

  1. az Egyesület céljait magáénak vallja,
  2. az alapszabályt elfogadja és betartja,
  3. tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz,
  4. kész arra, hogy az Egyesületben aktív tevékenységet végezzen,
  5. akinek felvételéhez az Egyesület közgyűlése, vagy két közgyűlés között az elnökség egyhangú, titkos szavazással hozzájárul.

2. Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki:

 1. az Egyesület tevékenységével, céljaival egyetért és azt támogatni kívánja.
 2. a pártoló tag, vagy annak képviselője tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, azonban szavazati jog nem illeti meg.

3. Az egyesületi tagság kilépés, törlés, elhalálozás vagy kizárás útján szűnik meg

 1. az Egyesület tagja tagsági viszonyát bármely elnökségi taghoz benyújtott írásos nyilatkozattal szüntetheti meg (kilépés).
 2. törléssel szűnik meg az egyesületi tagsága annak, aki 2 évig nem fizet tagsági díjat és díjhátralékát az Elnökség ismételt írásbeli felszólítására 30 napon belül nem rendezi.
 3. a tagsági díjat minden  év október 31-ig kell befizetni az Egyesület titkárának
 4. az éves tagdíj 2000 Ft/év
 5. a tag elhalálozásával egyesületi tagsága megszűnik.
 6. kizárással szűnik meg az egyesületi tagsága annak, aki olyan tevékenységet folytat, ami súlyosan sérti az Egyesület alapszabályát, súlyosan veszélyezteti céljait

Az Elnökség döntésével szemben a tag 15 napon belül fellebezhet a Közgyűlés felé. A fellebbezésről a legközelebbi rendes Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.
A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással hozza.
4. A tag jogai és kötelezettségei:

 • az Egyesület tagjának joga, hogy részt vegyen az Egyesület munkájában, szavazati jogát gyakorolja, választás útján tisztségeket töltsön be;
 • a tag joga, hogy az Egyesület működésével kapcsolatos bármely kérdésben javaslatokat terjesszen elő, tanácsokozási joggal részt vehet az Egyesület bármely testületének munkájában;
 • a tag kötelezettsége, hogy az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében rábízott feladatot legjobb tudása szerint elvégezze, az alapszabály előírásait betartsa.

Az Egyesület szervei:

1. A Közgyűlés:

 • az Egyesület legfőbb szerve a tagokból álló Közgyűlés;
 • a Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni;
 • a Közgyűlést az elnök hívja össze, és egyúttal a meghívóban javaslatot tesz a Közgyűlés napirendjére is;
 • a Közgyűlésről a kitűzött időpont előtt két héttel az elnök a tagságot értesíti;
 • a Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van, a tagok szavazata egyenlő.

2. A Közgyűlés hatásköre:

 • az alapszabály meghatározása, annak módosítása;
 • az Elnökség tagjainak, az elnök, titkár és további három elnökségi tag megválasztása;
 • az Elnökség és az elnök beszámolójának elfogadása;
 • a költségvetési terv és az éves költségvetési beszámoló elfogadása;
 • döntés a tagfelvételről, a pártoló tag csatlakozásáról és a felajánlásának elfogadásáról;
 • döntés a tagdíj összegéről;
 • döntés az Egyesületnek más társadalmi szervezettel való egyesüléséről, ahhoz történő csatlakozásáról;
 • döntés az Egyesület feloszlatásáról;
 • döntés tiszteletbeli elnöki poszt létrahozásáról;
 • döntés minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet a Közgyűlés a hatáskörébe von.

3. A Közgyűlés működése:

 • a szavazások érvényességéhez egyszerű többség szükséges, kivéve az alapszabályban jelzett esetekben;
 • az alapszabály elfogadásához és módosításához a határozatképes Közgyűlés szavazatának 2/3-a szükséges;
 • a Közgyűlés határozatképességéhez a szavazásra jogosult tagok 50%-ának és egy szavazat szükséges;
 • határozatképtelenség esetén az elnök, ugyanazon a napon fél óra elteltével, változatlan napirenddel újabb Közgyűlést hív össze, mely –az erre való előzetes jelzést követően - a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
 • A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.

4. Az Elnökség jogköre:

Az Elnökség az Egyesület operatív irányító szerve, melynek tagjai az egyesület elnöke, a titkár és három elnökségi tag;

 • az Elnökséget a Közgyűlés választja négy évre;
 • az Elnökség tagjai tisztségükből nem visszahívhatóak;
 • az Egyesületet az elnök képviseli, de képviseleti jogkörét egyes ügyek tekintetében –előzetesen írásban a szervezet más tisztségviselőjére, vagy bármely tagjára ruházhatja;

5. Az Elnökség működése:

 • két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
 • az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek és illető jogok vállalásáról beszámolási kötelezettség mellett dönteni.
 • az Elnökség 3 tag jelenléte esetén határozatképes.
 • az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.
 • az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza.
 • Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
 • az Elnök köteles az Elnökség és a Közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
 • egyebekben az Elnökség az ügyrendjét maga határozza meg.

 

Az Egyesület gazdálkodása:

1. Általános rendelkezések:

 • az Egyesület céljai elérése érdekében vagyonával, bevételeivel gazdálkodik.
 • ezen célok elérése érdekében kiegészítő vállalkozói tevékenységet is folytathat.

2. Az Egyesület bevételei:

 1. a tagdíj, melynek évi összegét a közgyűlés állapítja meg;
 2. a célja szerinti tevékenységének bevétele;
 3. a pártoló tagok felajánlása;
 4. a vállalkozási tevékenység bevételei.

3. Az Egyesület kiadásai:

 • a célja szerinti tevékenység költségei;
 • a vállalkozási tevékenység költségei;
 • a szervezet működésével kapcsolatosan eljáró képviselőjének, vagy tagjának költségei;
 • egyéb közvetlen költségek.
 1. Záró rendelkezés:

 

Jelen Alapszabályt a Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület  
2009. december 29-én Rózsaszentmártonban megtartott Alakuló Közgyűlésén fogadta el

 

Rózsaszentmárton, 2009. december 29.

 

 

Kövessen minket facebookon is

 • Naprakész információk
 • Eseményekr?l készült fotók
 • Induló programok

RÓZSA VENDÉGHÁZA falu központjába található a RÓZSA VENDÉGHÁZ  épülete. Kiváló helyszíne erdei iskola, ifjúsági és felnőtt csoportok „lélekpendítő" együttlétének, baráti találkozóknak, továbbképzéseknek, táboroknak.

Kapcsolattartó és információ:

Tóth István

0620/9685-791

E-mail:
tothistvan@gyermeklancfu.hu

Bővebb információért kattintson ide